Privacyverklaring PERLA FOTOGRAFIE

Inleiding

 Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Perla Fotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking

hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke

zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),

alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Perla Fotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met

daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten

die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Perla Fotografie zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke

 De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Perla Fotografie

Bolderweg 2, 1332 AT Almere Buiten

www.perlafotografie.nl

info@perlafotografie.nl

KVK: 32161815

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt  

Perla  verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:

  achternaam

  voornamen

  geslacht

  geboortedatum (indien bekend)

  nationaliteit (indien bekend)

  huwelijkse staat (indien bekend)

  adres

  telefoonnummer

  e-mailadres

  domeinnaam (voor zakelijke klanten)

  bankrekeningnummer

  klantnummer

  factuurnummer

 

Bijzondere persoonsgegevens:

  gezondheid (indien nodig)

 

Verwerkingsgrond

Perla Fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;

b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Pera Fotografie met betrokkene heeft

gesloten;

c. Perla Fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen

d. een gerechtvaardigd belang van Perla Fotografie, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen

van de producten en diensten van Perla Fotografie aan betrokkene.

 

Verwerkingsdoel 

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

  uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;

  facturatie

  afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten

  informatie over wijzigen producten en diensten

  marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven

  telefonisch contact, e-mailcontact

  uitvoering wettelijke verplichtingen

  categoriseren van foto’s (metadata)

 

Geautomatiseerde verwerkingen

 Bij het importeren van foto’s worden naam, gegevens en eigenschapen van de persoon of type fotoshoot als metadata aan de foto’s toegevoegd voor de juist classificeren en later om ze later terug te kunnen vinden. Naam is vaak duidelijk op elke bestaan naam van de foto.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Perla Fotografie verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit

nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te

zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Perla Fotografie blijft verantwoordelijk

voor deze verwerkingen.

 

Bewaarduur van persoonsgegevens

Perla Fotografie  verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan wettelijk geregeld is, om de

doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende

bewaartermijnen:

§  Wettelijke grondslag: Perla Fotografie houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

§  Marketingdoeleinden: 10 jaar

§  Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: 10 jaar

§  Telefonisch contact: 10 jaar

§  Informeren over wijzigingen van diensten: 10 jaar

 

 De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar

persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website

van Perla Fotografie (contact formulier) of door middel van telefoon of e-mail. Perla Fotografie zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer

gebruiken voor die doeleinden.

 

Gebruik van cookies op website

Perla Fotografie  gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste

bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken

zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website

naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website

optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content

kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen

cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de

browser verwijderen.

 

Beveiliging van de door Perla Fotografie  vastgelegde persoonsgegevens

Perla Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,

onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk

heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Perla Fotografie.

Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Perla Fotografie  onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen

om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Perla Fotografie meldt, indien er sprake is van een

privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien

zijn voor de betrokkenen neemt Perla Fotografie onverwijld contact op met deze betrokkenen.

 

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

 U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u

contact opnemen met Perla Fotografie  via www.perlafotografie.nl

 

Intrekken toestemming

 U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van

persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals

bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van

Perla Fotografie  schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).

Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals

een model release en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

© DuPho, mei 2018